skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İşletme Belgesi almak ile yükümlüdür.

Dönüşüm Danışmanlık olarak bizler İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı faaliyetlerimiz ile bütünleştirerek verdiğimiz hizmetlerimiz ile kısa süre içerisinde kuruluşunuza İşletme Belgesi alınmasını sağlıyoruz.

İşletme Belgesi Alınması Kapsamında;

İş güvenliği denetimlerini gerçekleştirerek sahadaki uygunsuzlukların giderilmesi,
İş güvenliği eğitimleri ile çalışanların bilinçlendirilmesi,
Kaldırma araçlarının ve basınçlı kapların periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
İşyeri ortam ölçümlerinin gerçekleştirilmesi vb. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik (Bazı Hükümler)

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/9/2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; aşağıda sayılan yönetmeliklerin kapsamında yer alan işyerlerine uygulanmaz:

a) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,

b) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

c) 22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

İşletme belgesi talebi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmeden önce bölge müdürlüğünden işletme belgesi alınması zorunludur.

(2) İşletme belgesi almak isteyen işveren veya işveren vekili, EK-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.

(3) Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bölge müdürlüğü tarafından EK-2’de gösterilen işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir veya gönderilir. İşletme belgesi verilen işyerleri, yine aynı gün ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına bildirilir.

(4) Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz.

(5) Açıldığında bu Yönetmelik kapsamına girmemekle birlikte, daha sonra Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur. Bu durumda işveren veya işveren vekili, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde EK-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.

İşletme belgesinin kesinleşmesi

MADDE 6 – (1) İşletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay içerisinde teftiş edilir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağlığı ve güvenliği açısından başvuru ve beyan formunda belirtilen hususlar incelenir.

(2) Yapılan incelemede, EK-1’de yer alan asgari güvenlik önlemlerine ilişkin listede belirtilen hususların, ilgili oldukları mevzuata aykırılığının tespit edilmemesi hâlinde, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre verilen işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık tespit edilmesi hâlinde, aykırılığın giderilmesi için işveren veya işveren vekiline üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi durumunda işyerinin işletme belgesi iptal edilir.

(3) İlk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir.

İşletme belgesinin geçersizliği

MADDE 7 – (1) İşletme belgesi aşağıdaki hâllerde geçerliliğini kaybeder.

a) İşyerinin taşınması,

b) İşyerinin üretim ve faaliyet konusunun değişmesi.

(2) İşletme belgesinin geçerliliğini kaybetmesi durumunda işyerine, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre yeniden işletme belgesi alınması zorunludur.

Back To Top